Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve FMK Derneği tüzüğünün ve ilgili yasaların öngördüğü “üyelik şartlarını” taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. İki tip üyelik şekli vardır.

Asil Üyelik / Fahri Üyelik

 

Asil Üyelik

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen aşağıdaki niteliklere sahip kişilerdir.

 

Profesyonel Fotoğrafçı

 • Yurtiçindeki üniversitelerin fotoğraf bölümlerinden ve yurtdışında eşdeğer yüksek öğrenim kurumlarının fotoğraf bölümlerinden mezun, hayatını fotoğrafçılıkla idame ettiren, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, TC uyruklu meslek mensupları.
 • Bu bölümlerden birinden mezun olmayıp, ticari vasıflarla mesleği profesyonel fotoğrafçı olarak sürdüren ve fotoğrafçılıktan para kazanan; fotoğraf sektöründe çalışarak yaşamını sürdüren (usta), ve vergisel yükümlülüklerini yerine getiren sahibi kişiler.
 • Profesyonel olma vasıflarına sahip, fakat herhangi bir kuruma bağlı olmadan veya işletme sahibi olmaksızın fotoğrafçılıktan gelir elden ve vergisel yükümlülüklerini yerine getiren eden serbest/freelance fotoğrafçılar.
 • Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de yasal olarak ikâmet eden meslek mensupları, yukarıdaki maddelerde tanımlanmış vasıflara sahip bulunmaları ve Türk vatandaşlarında aranan niteliklere sahip olmaları halinde üyelik için başvurabilirler.
 • Bu dalda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi/öğretmen/araştırma görevlisi olarak çalışanlar.

 

Fahri Üyelik

 • Derneğin fahri üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen aşağıdaki niteliklere sahip kişilerdir. Fahri üyeler, asil üye (profesyonel fotoğrafçı)niteliklerine sahip olmadıkları müddetçe giriş veya üyelik aidatı ödemezler. Genel kurula katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

 

Aday Fotoğrafçı

 • 18 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla, gelecekte yaşamını fotoğraf ve fotoğrafçılıktan sağlamayı hedefleyerek eğitim gören öğrenciler ve profesyonel fotoğrafçı bir ustanın yanında çalışarak eğitim alan yardımcılar (asistan, çırak, kalfa). Profesyonel üyeler çalıştırdıkları personelin ve öğrencilerinin aday fotoğrafçı üyeliğini teşvik ve temin ederler.

 

Amatör Fotoğrafçı

 • Yurtiçindeki üniversitelerin fotoğraf bölümlerinden ve yurtdışında eşdeğer yükseköğrenim kurumlarının fotoğraf bölümlerinden mezun, hayatını fotoğrafçılıkla idame ettirmeyenler.
 • Yaşamını fotoğrafçılığın dışındaki uğraşlarla idame ettiren; fakat hobi olarak fotoğraf çeken ve sektörün gelişimine bu yönüyle katkıda bulunan amatör fotoğrafçılar.

 

Derneğe ve sektöre düşünsel anlamda (bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneklerini kullanarak ve sektörel gelişime katkı yaparak; fikri mülkiyeti geliştirme, refah yaratma ve yaratıcı kaynağı teşvik eden) fikri katkıları bulunanlar. Maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üye adaylarının üyelik tipleri belirlenirken dikkate alınacak hiyerarşik sektörel seviyeleri tanımları ve titrleri aşağıdadır. Seviyelendirme kriterleri uluslararası meslek örgütleri ve topluluklarının tanımlarından ve akademik seviyelerden örnek alınarak hazırlanmıştır.

 

Asil ve fahri üyelerin kim olacağı açık olarak tanımlanmıştır.

 

Üyelik Ödemeleri ve Aidatlar

 • Giriş Ödemesi: Derneğe üye olan asil üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisi (50 TL.) alınır.
 • Yıllık Aidat Ödemesi: Derneğe üye olan asil üyelerden yönetim kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat ödentisi (120 TL) alınır.
 • Akademik üyeler giriş ödemesi yapmazlar ve yıllık aidatları 1/2 oranında indirimli öderler.
 • Derneğin fahri üyeleri olan, aday fotoğrafçılar ve amatör üyeler, giriş ödemesi ve aidat ödemesi yapmazlar.
 • Üyelik için gereken belge listesi “üye başvuru”formunda belirtilmiştir.
 • Üyelik, başvuru belgesi ve eklerinin derneğe gönderilmesi, Yönetim Kurulu’nun üye kabul kararı ve başvuranın isminin web sitesinde yayınlanması ile başlar.