0554 682 42 28 iletisim@fmk.org.tr

Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu Tüzüğü

FOTOĞRAFÇILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
2011

1. Madde 1: KURULUŞ
Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Kısa adı FMK’dır.

2. Madde 2: Kurucular
Mustafa Turgut
Barbaros Mh. Karayolları Site Sk. Soyak Gökyüzü Konutları C Blok, D:25 Üsküdar, İstanbul
Arman İspiroğlu
Şehit Muhtar Cad. No: 55 Taksim, İstanbul
Bayram İşcan
Amiral Necdet Uran Cad. No: 15 Daire: 3 Yayla, Bahçelievler, İstanbul
Seyf Serhat Gökçaylar
Merkez Mah. İskenderoğlu Sk. No: 21/3 Şişli, İstanbul
Cem Arı
Atakent Mah. Akasya Sitesi, B1-23 Blok Daire: 4 Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul
Hakan Çervatoğlu
Merkez Mah. Bağlar Cad. Şehit Barbaros Yalçın Sk. No:2 Kat: 5 Kağıthane, İstanbul
Mustafa Saffet Kayhan
Daruşşafaka Mah. Daruşşafaka Cd. Üniversiteler Ap. No: 8 Daire: 2 Maslak, Sariyer, İstanbul

3. AMAÇ
Derneğin Genel Amacı
FMK Derneği, günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik ve ticari olarak saygın üyelerden oluşan, kar amacı taşımayan bir kuruluştur.
“Fotoğrafçı” ünvanlı meslek mensuplarının güçlerini birleştirerek, çağdaş koşullarda çalışmalarının sağlaması; meslek standartlarının korunması ve geliştirilmesi, özellikle profesyonel sınırların çizilmesi ve mesleki etik ve eğitimin gelişmesi, fotoğrafçılığın ülkemizde çağdaş normlara ulaşması, çalışma ilke ve prensiplerinin yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve kitlelere tanıtılması öncelikli amaçtır.

Faaliyet Alanları
Dernek başta fotoğrafçılık olmak üzere bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenek üzerine temellenen yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösterir.

Amacın Açıklanması
1. Üyelerinin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak ve ortam hazırlar.
2. Sektörde kalite standartlarını, mesleki gelişimi ve meslek etiğini geliştirmek için çalışır. Başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla sektörün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlar. Yeni eğilimlerin, olanakların, uygulama, teknik ve metodolojilerin araştırılmasının gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmaları yapar.
3. Sektörde kullanılan “amatör” ve “profesyonel” kavramların, yasalarla veya teamüllerle belirlenmiş seviyelerini ve sınırlarını yoruma gerek bırakmayacak kesinlikte vurgular. Bu seviye ve sınır tanımlarının kullanımını teşvik eder, kullanımını sağlamak için çalışır. Bu amaçla sektörü temsil eden diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve temas halinde bulunur. Güçlü ve yapıcı bir örgütlenme amacıyla; başta İstanbul olmak üzere sektörde bulunan tüm fotoğrafçıların tek çatı altında bulunmalarını sağlamak üzere çalışmalar yapar. Diğer illerdeki dernekleşme veya kurumlaşma çalışmalara öncülük eder, teşvik eder ve süreçlerine katkıda bulunur. Türkiye’de fotoğrafçılık alanında faaliyette bulunan derneklerle (amatör-profesyonel ayrımı yapmaksızın) birlikte hareket ederek federasyonlaşma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapar.
4. Fotoğrafçılık mesleğinin itibarını korumak ve geliştirmek için ortak bir tutum tespit eder ve fotoğrafçılık mesleğini ilgilendiren durumlar veya yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük eder. Bunun yanı sıra üyelerinin ortak çıkarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açar, süreçlerine yardım eder. Bilirkişiliklerler tesis edilmesini sağlar.
5. Fotoğraf üretenlerin haklarını koruması amacıyla; 5836 sayılı FSEK uyarınca telif hakları ile ilgili gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yapar. Sektörü ilgilendiren kurallar, düzenlemeler ve yasal mevzuatla ilgili olarak belirleyici rol oynar. Söz konusu ulusal yasaların ve kuralların, uluslarararası yasalar ve etik kurallar ile uyumu ile ile ilgili çalışmalar yapar. Söz konusu yasalarda yapılacak değişikliklerde STK rolu ile düzenlemelere katılır, belirleyici olmaya çalışır.
6. Sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar arasında sağlıklı rekabet ortamını sağlamak üzere çalışmalar yapar. Bu konuyla ilgili olarak mesleki standartları, kuralları ve referansları oluşturur ve uygulanmasını sağlar. Sektörde faaliyet gösteren birey ve kurumların gerek kendi aralarında, gerek muhataplarıyla aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesinde aracı ve yönlendirici rolüyle sektör mensuplarına rehberlik eder.
7. Sektör içinde ve sektör haricinde kayıt dışı çalışan meslek mensuplarıyla ilgili olarak yasal girişimlerde bulunur ve kayıt dışılığın, dolayısıyla haksız rekabetin önlenmesi için diğer meslek kuruluşlarıyla ortaklaşa hareket eder. Bu amaç doğrultusunda profesyonel çalışma zemininin teminini sağlamak için tüm resmi kurumlarla iletişim halinde bulunur.
8. Sektörü ilgilendiren piyasalarda, yabancı uyruklu meslek mensuplarının çalışmaları ve özellikle haksız rekabet ortamı oluşturan durumların engellenmesi konularında sınırlayıcı kurallar getirilmesi için çalışmalar yapar, yasal girişimlerde bulunur.
9. Fotoğrafçıların, mesleki faaliyetleri karşılığında alacakları ücretlerin asgari standartlarını ve referanslarını belirler ve çalışmaların hazırlanan tip sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlar.
10. Fotoğraf eğitimi veren her düzeydeki kurumlarla ilişki kurar, yardımlaşır ve karşılıklı olarak çalışmalara katılım sağlamak üzere çalışır, mesleki eğitimin gelişimini sağlamak üzere her düzeyde fotoğraf eğitim kurumunu açabilir.
11. Başta fotoğrafçılık alanı olmak üzere; bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenek üzerine temellenen yaratıcı endüstrilerde, fikri mülkiyeti geliştirmek, refah yaratmak ve yaratıcı kaynağı teşvik amaçlı her türlü faaliyeti, tek başına veya diğer dernek, vakıf, sendika ve/veya benzeri sivil toplum örgütleri ile müşterek olarak yürütebilir. Bu amaçla vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşu kurabilir ya da kurulmuş/kurulacak olan vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına katılabilir. Bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır. Bunun için tahsis edilecek mal varlığı, yapılması gereken harcama ve ödentiler dernek fonlarından karşılanır.
12. Amaçları gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla, genel kurulda onaylanması koşulu ile iktisadi işletme kurup işletebilir. Karanlık oda, stüdyo, atölye, saydam bankası, dijital stok ve görsel bankası kurabilir; fotoğrafla ilgili alanlarda iktisadi, ticari işletme, ortaklık, yardımlaşma sandığı, kooperatif, gibi kuruluşları kurabilir. Toplantı, konferans, panel, seminer, çalıştay, gösteri, sergi, yarışma, festival ve gezi gibi çalışmaları düzenleyebilir.
13. Türkiye’de kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, her türlü eğitim kurum ve kuruluşlarının fotoğraf alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara danışmanlık yapıp katkıda bulunur.
14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.
15. Dernek üyelerinin bir araya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla, mülki amirlikten izin almak kaydı ile lokal, sosyal ve kültürel tesis açar, işletir veya işletmeye verir.
16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
17. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.
18. Meslek onuru açısından sakıncalı durum ve davranışları görülen üyelerin denetlenmesini sağlamak için çalışır.
Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır. derneğin rolü, üyeleri arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir.
Uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyet göstermedikleri durumlarda, Dernek, sektörün ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem, uzlaştırıcı ve danışman rolünü üstlenebilir.

4. ÜYELİK
Üyelik Şekil ve Şartları İle Üyelik İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve FMK Derneği tüzüğünün ve ilgili yasaların öngördüğü “üyelik şartlarını” taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
İki tip üyelik şekli vardır.
Asil Üyelik
Fahri Üyelik

Asil Üyelik
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen aşağıdaki niteliklere ve genel kurulda oy hakkına sahip kişilerdir.
Profesyonel Fotoğrafçı
1. Yurtiçindeki üniversitelerin fotoğraf bölümlerinden ve yurtdışında eşdeğer yüksek öğrenim kurumlarının fotoğraf bölümlerinden mezun, hayatını fotoğrafçılıkla idame ettiren, T.C. uyruklu, vergisel yükümlülüklerini yerine getiren, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, meslek mensupları.
2. Bu bölümlerden birinden mezun olmayıp, ticari vasıflarla mesleği profesyonel fotoğrafçı olarak sürdüren ve fotoğrafçılıktan para kazanan; fotoğraf sektöründe çalışarak yaşamını sürdüren (usta), T.C. uyruklu, vergisel yükümlülüklerini yerine getiren işletme sahibi, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip meslek mensupları.
3. Profesyonel olma vasıflarına sahip, fakat herhangi bir kuruma bağlı olmadan veya işletme sahibi olmaksızın fotoğrafçılıktan gelir elden ve vergisel yükümlülüklerini yerine getiren, T.C. uyruklu medeni hakları kullanma ehliyetine sahip serbest fotoğrafçılar.
4. Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de yasal olarak ikâmet eden meslek mensupları, yukarıdaki maddelerde tanımlanmış vasıflara sahip bulunmaları ve Türk vatandaşlarında aranan niteliklere sahip olmaları halinde üyelik için başvurabilirler.
5. Bu dalda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi, öğretmen, araştırma görevlisi, okutman, uzman olarak çalışanlar.
Fahri Üyelik
Derneğin fahri üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen aşağıdaki niteliklere sahip kişilerdir. Fahri üyeler, asil üye (profesyonel fotoğrafçı) niteliklerine sahip olmadıkları müddetçe giriş veya üyelik aidatı ödemezler. Genel kurula katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

Aday Fotoğrafçı
6. 18 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla, gelecekte yaşamını fotoğraf ve fotoğrafçılıktan sağlamayı hedefleyerek eğitim gören öğrenciler ve profesyonel fotoğrafçı bir ustanın yanında çalışarak eğitim alan yardımcılar (asistan, çırak, kalfa). Profesyonel üyeler çalıştırdıkları personelin ve öğrencilerinin aday fotoğrafçı üyeliğini teşvik ve temin ederler.
7.
Amatör Fotoğrafçı
8. Yurtiçindeki üniversitelerin fotoğraf bölümlerinden ve yurtdışında eşdeğer yüksek öğrenim kurumlarının fotoğraf bölümlerinden mezun, hayatını fotoğrafçılıkla idame ettirmeyenler.
9. Yaşamını fotoğrafçılığın dışındaki uğraşlarla idame ettiren; fakat hobi olarak fotoğraf çeken ve sektörün gelişimine bu yönüyla katkıda bulunan amatör fotoğraçılar.
Derneğe ve sektöre düşünsel anlamda (bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneklerini kullanarak ve sektörel gelişime katkı yaparak; fikri mülkiyeti geliştirme, refah yaratma ve yaratıcı kaynağı teşvik eden) fikri katkıları bulunanlar. Maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Üye adaylarının üyelik tipleri belirlenirken dikkate alınacak hiyerarşik sektörel seviyeleri tanımları ve titrleri aşağıdadır. Seviyelendirme kriterleri uluslararası meslek örgütleri ve topluluklarının tanımlarından ve akademik seviyelerden örnek alınarak hazırlanmıştır.

Profesyonel Seviyeler
Üstad Fotoğrafçı (MM) (Master of master, Craftsman photographer)
Üstün fotoğrafik yetkinliğinin yanı sıra; belagatı, yazı ve fikirleriyle sektörde rehber, önder veya yol gösterici konumda bulunan ve sektörde bir otorite olarak mesleğe hizmet eden fotoğrafçı.
Usta fotoğrafçı (MPh) (Master of Photography)
Üstün fotoğrafik yetkinliğiyle değişik kanallarda ve fotoğrafçılığın farklı alanlarında kendini ispatlamış, yetkinliği kabul edilmiş; ileri eğitimi ve mesleğe hizmetleriyle bilinen fotoğrafçılar.
Fotoğrafçı (APh) (Master Artist)
Fotoğraf çekme ve baskı alanında yetkinliğini ispatlamış; eğitimini onaylanmış meslek kuruluşlarından birinden veya Milli Eğitim Sisteminin kabul ettiği sertifikalandırma kurumlarından birinden almış veya piyasa olanaklarıyla kendini yetiştirmiş; ana gelir kaynağı fotoğrafçılık olan fotoğrafçı.
Aday fotografçı (CPh) (Candidate photographer)
Gelecekte yaşamını fotoğraf ve fotoğrafçılıktan sağlamayı hedefleyerek eğitim gören öğrenciler ve profesyonel fotoğrafçı bir ustanın yanında çalışarak eğitim alan yardımcılar. (öğrenci, asistan, çırak, kalfa).
Görüntü İşleme Ustası (MDI) (Master of electronic and digital imaging)
Elektronik ve dijital görüntü işleme ve geliştirme üzerinde uzmanlaşmış fotoğrafçı.

Amatör Seviyeler
Usta amatör (MDPh) (Advanced dilettante photographer)
Yaşamını fotoğrafçılığın dışındaki uğraşlarla idame ettiren; sanat tutkunu ve hobi olarak fotoğraf çeken, sektörün gelişimine katkıda bulunan; sergi, gösteri vb. faaliyetlerde bulunabilen amatör, ancak usta yetkinliğine sahip fotoğraçılar.
Amatör (DPh) (Dilettante “amateur” photographer)
Yaşamını fotoğrafçılığın dışındaki uğraşlarla idame ettiren; sanat tutkunu ve hobi olarak fotoğraf çeken; yetkinliği henüz ustalık seviyesine ulaşmamış fotoğrafçı.

Akademik Seviye Tanımları
Yüksek lisanstan sonraki akademik ünvanlar, kariyer titrleriyle anılırlar.
Yüksek Lisans (MA) (Master of arts)
Lisans derecesi (BFA) (Bachelor fine arts)
Ön lisans (AA) (Associate of/in Arts)
Meslek Lisesi (VA) (Vocational school)
Asil ve fahri üyelerin kim olacağı 5. maddede açık olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki profesyonel seviyeler, yönetim kurulunca oluşturulacak sektör komitesi tarafından belirlenir ve dağıtılır. Asil üye durumunda bulunan üyeler seviye titrlerini meslek kuruluşunun kısaltması (FMK) ile birlikte kullanabilirler. Fahri üyeler, istemeleri halinde (amatör üye) kendi durumları için tanımlanmış titrleri kullanırlar. Profesyonel titrleri kullanamazlar.

5. Üyelik Giriş Ödemeleri ve Aidatlar
1. Giriş Ödemesi: Derneğe üye olan asil üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisi alınır.
2. Yıllık Aidat Ödemesi: Derneğe üye olan asil üyelerden yönetim kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat ödentisi alınır.
3. Akademik üyeler giriş ödemesi yapmazlar ve yıllık aidatları 1/2 oranında indirimli öderler.
4. Derneğin fahri üyeleri olan, aday fotoğrafçılar ve amatör üyeler, giriş ödemesi ve aidat ödemesi yapmazlar.
6. Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

7. DERNEK ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Genel kurul,
Yönetim kurulu,

8. Denetim kurulu,
Genel kurul, görevi ve yetkileri
Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Madde 3’de belirtilen amaçlar doğrultusunda alınması gereken kararları almak.
3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
6. Giriş ve yıllık aidat ödenti miktarları ile ödeme biçimlerinin denetlenmesi,
7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10. Derneğin, vakıf, dernek, sendika ve/veya benzeri sivil toplum örgütleri kurması, katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, veya yurt dışındaki dernek ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına üye olarak katılması veya ayrılması,
11. Derneğin fesih edilmesi,
12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

9. Genel Kurulunun Oluşturulması, Toplantı Zamanı, Çağrı ve Usul
Olağan Toplantı
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Yönetim Kurulu’nun en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı yada elektronik posta ile bildirilmesiyle toplantıya çağrılır.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Toplantı
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Toplantı Usulü
Genel kurul, oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Oy Kullanma Ve Karar Alma
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçim­leri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

10. Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak 3 yıl görev yapmak üzere genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği durumunda Y.K.Başkanı’nın; Y.K.Başkanı’nın olmadığı durumlarda İkinci Başkan’ın oy verdiği husus kabul edilir.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

11. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Madde 3’de belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.
4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
11. Derneğin amacları doğrultusunda her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12. Denetim Kurulunun Oluşumu
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak 3 yıl görev yapmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

13. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

14. DERNEĞİN GELİRLERİ, DENETİM VE BORÇLANMA
Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Giriş Ödemesi: Derneğe üye olan her kişiden bir defaya mahsus olmak üzere genel kurul tarafından belirlenen giriş ödentisi olarak alınır. Bu miktarlar yönetim kurulunca her yıl belirlenir ve taksitlendirilebilir.
2. Yıllık Aidat Ödemesi: Derneğe üye olan her kişiden her yıl olmak üzere aidat ödentisi olarak alınır. Bu miktarlar yönetim kurulunca her yıl belirlenir ve taksitlendirilebilir.
3. Akademik üyeler giriş ödemesi yapmazlar ve aidatlarını 1/2 oranında öderler.
4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
5. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle yaptıkları ile sponsorluk ödemeleri.
6. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
7. Derneğin nakit, menkul kıymet ve mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler.
8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği eğitim veya ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
10. Diğer gelirler.

15. Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

16. Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

17. TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

18. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi veya Marmara Üniversitesi’nin Fotoğraf Bölümüne intikal eder.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

19. HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri
Mustafa Turgut
Arman İspiroğlu
Bayram İşcan
Seyf Serhat Gökçaylar
Cem Arı
Hakan Çervatoğlu
Mustafa Saffet Kayhan
Derneğin Geçici Adresi
19 Mayıs Cad. Çoruh Sk. No: 24/C Şişli, 34360, İstanbul
212 232 2063

Bu tüzük 19 (On dokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibaretir.